Podzemie pod vežami - živá expozícia pre verejnosť

Jaskyňa pre turistov


Medvedia štôlňa - staré banské dielo 
spristupnené pre verejnosť


miesto kde sa oplatí zastaviť.
Sprístupnená jaskyňa Zlá diera na území Prešovského okresu, pri obci Lipovce
Hudba podľa môjho gusta!
www.raftingadventure.sk

www.dobrodruh.sk

Już od 1989 r. firma Air-Sport  
dzięki swoim skrzydłom ułatwia adeptom latania poznanie piękna trzeciego wymiaru – powietrza
www.extreme-sports.lt
www.klubpratel.wz.cz
www.4d.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy


Odporúcané stránky:
www.esperanto.sk
www.welzl.cz www.galeriaslovakia.sk
www.volny.cz/mongolia
www.vlasta.org
www.vanek.4d.skInzercia

Mgr. Martin Kučera  [30050]

Autorove články (všetkých článkov - 1)
Autorove fotogalérie (všetkých fotogalérií - 0)

Narodený: Slovensko
Bydlisko: Bratislava, Slovensko
Telefón:
E-mail: martin.kucera@geology.sk
Web:
Životopis: Slobodný, momentálne pracujúci ako vedecký pracovník Štátneho geologického Ústavu Dionýza Štúra. Od mala inklinujúci k prírode, najskôr ako tramp, potom ako lezec stále vyhľadával prírodné zákutia v ťažšie dostupných terénoch. Po strednej škole spoločného stravovania ho viac zaujímalo po akej hornine lezie ako to, čo je v hrnci. Z toho pramení štúdium na Prírodovedeckej fakulte, odbor učiteľstva geológie a chémie. Nová škola a nové miesta ho zaviedli medzi jaskyniarov. V hrubých rysoch mu bolo jaskyniarstvo známe, zo speleoalpinistických návštev slovenského krasu. Speleológii sa venuje aj po odbornej stránke, na čo poukazuje aj téma diplomovej práce a neskoršie odborné publikácie, ako aj prednášky pre odbornú, ale aj laickú verejnosť. Záujem spoznávať krasové fenomény ho zaviedli aj do viacerých krajín: Česká republika (Morava), Rakúsko, Moldavsko, Kosovo, Albánsko, Nemecko, Slovinsko, Anglicko (Wales), Mongolsko, Ruská federácia (Severný Ural; Kungur; Bajkal; Botovskaja/Lena). Doma na Slovensku, ako člen SpeleoBratislava sa aktívne zúčastňuje na akciách v Borinskom krase a krase Vysokých a Belianskych Tatier.
Bibliografia: 1. Kučera, M. 2004: Analýza tektonických štruktúr v jaskyni Verných a ich vplyv na vývoj jaskynných priestorov. Diplomová práca. Katedra geológie a paleontológie. Prírodovedecká fakulta UK. 64s. 2. Kučera, M. 2005: Tectonic structural analyses of caves in massif Uplaz in the High Tatras and their influence on caves area development. Mineralia Slovaca, 37, 230-233. 3. Káčer, S., Antalik, M., Lexa, J., Zvara, I., Fritzman, R., Vlachovič, J., Bystrická, G., Brodianská, M., Potfaj, M., Madarás, J., Nagy, A., Maglay, J., Ivanička, J., Gross, P., Rakús, M., Vozárova, A., Buček, S., Boorova, D., Šimon, L., Mello, J., Polák, M., Bezák, V., Hók, J., Teťák, F., Konečný, V., Kučera, M., Zec, B., Elečko, M., Hraško, L, Kováčik, M. & Pristaš, J. 2005: Digitálna geologická mapa Slovenskej Republiky 1:50 000 a 1:500 000. MŽP SR, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. 4. Kučera, M. 2006: Vplyv tektonických štruktúr na vývoj jaskynných systémov vo Vysokých Tatrách. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. V. vedecká konferencia, Liptovský Mikuláš, 87-91. 5. Kučera, M. 2007: Štruktúrno-tektonické pomery Belianskej jaskyne. Aragonit, Liptovský Mikuláš 12, 130s. 6. Bella, P., Bosák, P., G³azek, J., Hercman, H., Kadlec, J., Komar, M., Kučera, M. & Pruner, P., 2007: Datovanie výplní belianskej jaskyne: Geochronologické záznamy jej genézy. Aragonit, Liptovský Mikuláš 12, 127-128. 7. Kučera, M. 2007: New data on tectonic behaviour of High Tatras caves. 13th International Cave Bear Symposium, 20s. 8. Kučera, M. 2007: Distribúcia tektonických porúch v Belianskej jaskyni. Sborník abstrakt., seminař 13. KVARTÉR 2008, Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, s. 40. 9. Kučera, M. 2007: Príspevok štruktúrnych meraní k orientácii diskontinuít v Belianskej jaskyni. 39/2. Geovestník, Mineralia Slovaca. 11-12. 10. Kohút, M. (Red.), Plašienka, D., Fordinál, K., Maglay, J. & Kučera, M., 2008: Vysvetlivky ku geologickej mape 1 : 25 000; listy 44-221 Stupava a 44-224 Bernolákovo (časť). Manuskript archív ŠGÚDŠ Bratislava, 95 s. + 13 príloh. 11. Kučera, M., Maglay, J. & Pristaš, J., 2008: Reambulácia kvartéru sv. časti Východoslovenskej nížiny na styku Popriečneho a Vihorlatu a zostavenie litostratigrafickej tabuľky jednotiek kvartéru. Manuskrypt. Geofond. 16 s. + 5 príloh. 12. Kučera, M. 2008: Distribúcia diskontinuít v procese formovania Belianskej jaskyne. Slovenský kras, Liptovský Mikuláš. 46, 1, 227-231.13. Kučera, M. 2008: New view on genesis of caves in the High Tatra mountains. Extended abstracts. IXth International geological conference of PhD students and young scientists. s 53-54. 14. Kučera, M. 2008: Generations of tectonic events and their influence on genesis of the ceves (Slovak Republic, High Tatra Mts., Uplaz massif). CD-ROM. 15. Kučera, M. 2008: New view on genesis of caves in the High Tatra Mts. 40/3-4/. Geovestník, Mineralia Slovaca. 266s. 16. Kováčik, M., Bóna, J., Gazdačko, Ľ., Kobulský, J., Maglay, J., Kučera, M., Žecová, K., Derco, J., Zlinská, A., Boorová, D., Buček, S., Siráňova, Z. & Vanĕková, H., 2008: Geologická mapa južnej časti regiónu „Nízke Beskydy – západná časť“ v mierke 1 : 25 000 (mapové listy 28-313, 28-314, 28-331, 28-332, 27-424, 27-442). Archív Geofond (ŠGÚDŠ), Bratislava, 1 – 129. 17. Moravcová (Ábelová) M., Šefčík, P., Maglay, J., Vláčiky, M., Kráľ, J., Konečný, P. & Kučera, M. 2009: Interdisciplinárna spolupráca geológov a paleontológov pri archeologických výskumoch. Sborník abstrakt., seminař 14. KVARTÉR 2009, Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, 22-23. 18. Maglay, J., Ábelová, M., Kučera, M. & Pristaš, J. 2008: Geologická mapa kvartéru Slovenska v mierke 1 : 500 000 s textovými vysvetlivkami. Čiast. záv. správa, manuscr. Geofond-ŠGÚDŠ, 116s. 19. Maglay, J., Pristaš, J., Kučera, M. & Ábelová, M. 2009: Geologická mapa kvartéru Slovenska 1 : 500 000. MŽP SR, ŠGÚDŠ, Bratislava. 20. Fordinál, K., Maglay, J., Nagy, A., Polák, M., Filo, I., Olšavský, M., Plašienka, D., Kohút, M. Bezák, V., Németh, Z., Ábelová, M., & Kučera, M 2009: Geologické mapy v M 1: 25 000 listov: 44-232 Devín, 44-241 Bratislava-Karlova Ves (časť), 44-214 Bratislava-Devínska Nová Ves, 44-223 Bratislava - Záhorská Bystrica (časť), 44-212 Zohor, 44-221 Stupava (časť), 34-434 Záhorská Ves, 34-443 Jablonové (časť), 34-444 Modra- Harmónia (časť). 21. Kučera, M. 2009: Kvartérne usadeniny Záhorskej nížiny. Písomná časť k dizertačnej skúške. Katedra všeobecnej geológie. Prírodovedecká fakulta UK. Bratislava. 52 s.